Montessori pedagogika

Metóda Montessori, ako holistický pedagogický prístup, sa v súčasnosti považuje za jeden z najúspešnejších spôsobov vzdelávania, ktorý dosiahol medzinárodné uznanie.

Súčasný výskum potvrdzuje efektívnosť metódy Montessori. Niekoľko kľúčových prvkov tohto prístupu pomáha naplniť vzdelávacie ciele, ktoré si vytýčili dnešní rodičia pre svoje deti. Prajú si, aby z ich detí vyrástli schopní a sebavedomí ľudia, schopní nadväzovať kontakty s ostatnými, ľudia, ktorí majú potenciál byť v živote produktívni.

Prvé roky života (od narodenia až do 6 rokov) sú veľmi dôležitým obdobím, keď sa buduje pevný základ toho, kým sa dieťa stane. Všetci rodičia dúfajú, že pre svoje deti nájdu ten najlepší vzdelávací program. Uvedomujú si trvalý vplyv poznatkov získaných v ranom veku na vývoj a vzdelávanie dieťaťa v budúcnosti.

Doktorka Maria Montessori, talianska pediatrička a vizionárka v oblasti pedagogiky, ktorá vytvorila túto metódu, spozorovala, že deti sa učia najlepšie vďaka skúsenostiam a že praktické učenie im pomáha, aby všetkému hlbšie a dôslednejšie porozumeli.

Základom vzdelávania metódou Montessori je starostlivo pripravené vzdelávacie prostredie, ktoré ponúka bohaté možnosti získavania poznatkov.

Všetky vzdelávacie aktivity v Montessori triede podporujú deti vybrať si zmysluplnú a podnetnú činnosť podľa ich záujmov a schopností. Takýto prístup s orientáciou na dieťa posilňuje v deťoch motiváciu, zvyšuje ich pozornosť a podporuje pocit zodpovednosti.

Neprerušované vzdelávacie bloky (zvyčajne 2 a viac hodín) umožňujú deťom pracovať vlastným tempom a naplno sa venovať konkrétnej aktivite. Pracovný cyklus dieťaťa sa začína výberom aktivity, ktorej sa následne venuje, kým ho zaujíma, potom uprace pomôcky, vráti ich na poličku a vyberie si inú aktivitu. Tento cyklus podporuje rozvoj koordinácie, koncentrácie, samostatnosti a zmyslu pre poriadok a zároveň si dieťa osvojuje rôzne zručnosti.

Spojenie rôznych vekových skupín umožňuje mladším deťom učiť sa od starších a pozorovaním objavovať nové podnety; staršie deti upevňujú a rozvíjajú svoje poznatky tým, že osvojené koncepty odovzdávajú ďalej, rozvíjajú svoje vodcovské schopnosti a sú vzorom pre mladšie deti.

Deti sa v Montessori triede postupne zoznamujú s pokročilejšími pomôckami v rámci učebného programu a absolvujú premyslené a fascinujúce lekcie z 5 vzdelávacích oblastí: praktický život, zmyslové vnímanie, matematika, jazyk a kozmická výchova.

Hlavné princípy Montessori pedagogiky

Rešpektovanie senzitívnych období dieťaťa

Pojem senzitívnych období (období zvýšenej vnímavosti) zaviedla M. Montessori na základe svojich pozorovaní a úvah, že dieťa má vo svojom vývoji určité citlivé obdobia, kedy je jeho vnímavosť nasmerovaná na isté podnety, napr. hudbu, písanie, farby, reč atď. Vtedy si dieťa osvojuje dané schopnosti mimoriadne ľahko a s veľkým záujmom. Toto obdobie trvá pár týždňov a ak vnímavosť dieťaťa nie je naplnená, vnímavosť zaniká. Ak je toto obdobie správne rozpoznané a dieťa má k dispozícii správne pomôcky, môžu sa vyvinúť u dieťaťa mimoriadne schopnosti vo všetkých oblastiach. Skúsený montessori učiteľ podľa otázok dieťaťa a jeho pozorovaním zaznamenáva jeho senzitívne obdobia a ponúka mu zodpovedajúci montessori materiál.

Pripravené prostredie

V škôlke sa používajú špeciálne Montessori pomôcky, vyvinuté M. Montessoriovou práve pre rozvoj zmyslov a intelektových schopností dieťaťa. Podľa toho sa nazývajú:

  • materiál zmyslový
  • materiál pre cvičenia praktického života
  • rečový materiál
  • materiál na matematiku
  • kozmický materiál

Slobodná voľba

dieťa si samo vyberá, kedy sa chce hrať s ktorou hračkou či pomôckou (v súlade so senzitívnym obdobím). Pracuje s ňou, koľko sa mu žiada a niekedy dieťa opakuje jednu činnosť 10-20 krát. To už vysvetľuje ďalší princíp.

Polarizácia pozornosti

tzv. fenomén Montessori. Dieťa, ak je zaujaté pomôckou, nachádza sa v zvláštnom stave sústredenia a vôbec nevníma okolie. Keď dieťa samovoľne takúto činnosť ukončí, je veľmi spokojné, šťastné a priateľské. Okrem týchto princípov je v našej materskej škole dôležitý láskavý prístup k dieťaťu ako jedinečnej osobnosti, rešpektovanie a podpora jeho individuality a slobody. Sloboda jednotlivca bude rešpektovaná potiaľ, pokiaľ nebude obmedzovať slobodu iného jednotlivca. Teda určité pravidlá vzájomného spolužitia budú určené. Bude však veľmi dôsledne vysvetlené, prečo to-ktoré pravidlo (z detského pohľadu zrejme obmedzujúce), je potrebné rešpektovať.

Osobnosť učiteľa

Učiteľ Montessori, je hlavne pozorovateľom a pomocníkom dieťaťa. Nepôsobí na dieťa svojím egom a aj v kritických situáciách by mal situáciu zvládať s nadhľadom. Nikdy na dieťa nekričí. Namiesto toho aby „vnucoval“ svoju pravdu, pomáha dieťaťu hľadať jeho pravdu. Nemá byť vodcom dieťaťa, ale skôr jeho „strážnym anjelom“ – ako hovorí M. Montessoriová – dáva pozor, aby dieťa pri svojej činnosti nebolo rušené.