Vzdelávací program

Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade so Štátnym výchovno-vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0, obohatený prvkami montessori pedagogiky.

Ponúkame všestranný rozvoj detí vo všetkých vzdelávacích oblastiach, ktoré obohacujeme o rôzne formy a metódy výuky.

Štátny vzdelávací program definuje šesť vzdelávacích oblastí: 

  • Jazyk  a komunikácia
  • Matematika a práca s informáciami
  • Človek a príroda
  • Umenie a kultúra
  • Človek a spoločnosť
  • Zdravie a pohyb

Pre každú oblasť sme našli prepojenie s Montessori pedagogikou a prostredníctvom nej napĺňame obsahové štandardy ISCED 0.

Vzdelávací program pre vek 2 – 6 je navrhnutý tak, aby adekvátne reagoval na prirodzene vývinové potreby deti v tomto veku. Naša materská škola ponúka pre vaše dieťa podnetné vzdelávacie prostredie, ktoré je vybavené didaktickými materiálmi navrhnutými Dr. Máriou Montessori špeciálne pre toto obdobie vývinu. Vzdelávanie v tomto období je zamerané na rozvoj dieťaťa, najmä v týchto oblastiach rozvoja:

Praktický život

Činnosti praktického života pripravujú dieťa pre všetky ostané oblasti vzdelávania. Jedná sa o zdanlivo nevýznamné činnosti, činnosti každodenného života, ako je prelievanie vody, pranie, prenášanie predmetov pinzetou, alebo lyžicou, viazanie mašlí, žehlenie, či sebaobslužné činnosti, no najmä tieto aktivity, budujú u Vášho dieťaťa veľmi dôležité osobnostné kvality, a to napríklad koncentráciu, sebadisciplínu, schopnosť pracovať v štruktúre a poriadku, rozvíjajú jemnú aj hrubú motoriku, koordináciu. Dieťa zažíva úspech, a práve to buduje jeho zdravé sebavedomie ako aj jeho vnútornú motiváciu.

Zmyslová výchova

Je celkom nevyhnutné, aby dieťa získavalo vnemy zo svojho okolia v čo najjasnejšej podobe, pretože jedine zreteľnosť týchto vnemov a hlavne zreteľnosť rozdielov medzi nimi, mu umožní formovať jeho vlastný intelekt.“ (Mária Montessori) Dieťa nadväzuje kontakt so svojim okolím prostredníctvom zmyslov. U nás deti spoznávajú svet okolo seba a získavajú informácie prostredníctvom zapojenia všetkých zmyslov. Keďže dnes už vieme, že nič nie je v rozume, čo pred tým nebolo v zmysloch, považujeme aktivity zamerané na rozvoj hmatového, zrakového, sluchového, chuťového a čuchového vnímania za veľmi opodstatnené, a vieme, že ich kvalita úzko súvisí s rozvojom inteligencie dieťaťa. Práca so zmyslovým materiálom rozvíja schopnosť rozlišovať, porovnávať, vnímať rozdiely a podobnosti, a zároveň kladie pevné základy pre geometriu a Matematiku.

Matematika

Mária Montessori zistila, že dieťa v predškolskom veku má špeciálne nadanie na matematiku. Vďaka dokonale prepracovaným materiálom, ktoré predstavujú abstraktné obsahy v materializovanej podobe, dokáže dieťa ľahko pochopiť aj zložite matematické operácie a vytvoriť si k matematike pozitívny vzťah na celý život. Dieťa si s ľahkosťou osvojuje číselné symboly, chápanie pojmu ako množstva, sčítava, odčítava, násobí a delí, s nadšením objavuje desiatkovú sústavu a vykonáva číselné operácie so štvorcifernými číslami.

Jazyk

Vo veku od 2 do 6 rokov má dieťa senzitívne obdobie na rozvoj jazyka. Pomocou jazykových materiálov dieťa rozvíja svoje komunikačné zručnosti, rozširuje si slovnú zásobu, s ľahkosťou spoznáva abecedu prostredníctvom šmirgľových písmen, pripravuje svoju ruku na písanie pomocou kovových tvarov, píše drevennou pohyblivou abecedou a v predškolskom veku píše, číta a s radosťou určuje slovné druhy.

Príroda a kultúra

V rámci tejto oblasti sa snažíme u deti rozvíjať pozitívny vzťah k svetu, prírode, vzbudiť u nich záujem o jeho skúmanie, poznávanie a objavovanie, ale aj ochranu. Dieťa pracuje s materiálmi z oblasti biológie a geografie, no venuje sa tiež hudbe a umeniu.

Zdvorilostné lekcie

Prostredníctvom zdvorilostných lekcií rozvíjame u detí prosociálne správanie, vychovávame z nich ohľaduplné osobnosti rešpektujúce ostatných ľudí, ktorí sú empatickí a ochotní pomáhať iným.