Vyhlásenie o prístupnosti

Občianske združenie Zahrajda má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla zahrajda.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5.12.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou – spracovateľom tejto webovej stránky, spoločnosťou Zeni team s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5.12.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Napriek nášmu úsiliu sa môže stať, že sa na webovej stránke vyskytne technická chyba. V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@zeni.cz.

  • Správcom webového sídla je Zeni team s.r.o.
  • Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Mgr. Michaela Vranková.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, e-mail standard@mirri.gov.sk